ANKETA O OPASNOM KUĆNOM OTPADU


Živite u: Stanu Kući

1. Da li Vam je poznat termin opasan kućni otpad?

Da
Ne

2. Označite šta od navedenog postoji u vašem domaćinstvu?

Stare baterije
Otpadna ulja
Stari lekovi
Ambalaža od kućne hemije
Ambalaža i ostaci od boja, lakova, rastvarača
Ambalaža i ostaci hem. preparata za vrt
Mali kucni aparati i sijalice sa zivom

3. Koliko po vašoj proceni imate otpadnog ulja u vašem domaćinstvu?

1 - 5 lit.
6 - 10 lit.
0 litara.

4. Koliko po vašoj proceni imate starih istrošenih baterija u vašem domaćinstvu?

1 - 10 kom.
11 - 20 kom.
preko 20 kom.

5. Da li u vašem domaćinstvu imate starih lekova?

Da
Ne

6. U kom procentu po vama opasni kućni otpad učestvuje u ukupnom komunalnom otpadu?

Do 1%
Do 5%
Preko 5%

7. Po Vama, koji je najčešći način na koji supstance iz opasnog kućnog otpada dospevaju u ljudski organizam? Rangirajte po važnosti.

(1-najvaznije, 2-manje vazno, 3-najmanje vazno)

Disajni organi
Organi za varenje (putem kontaminirane hrane i vode)
Kože

8. Da li mislite da bi opasni kućni otpad trebao da se razvrstava od ostalog kućnog komunalnog otpada?

Da
Ne
Ne znam

9. U sledećim pitanjima označite koji je po vama najefikasniji način prikupljanja pojedinih vrsta opasnog kućnog otpada?

a) STARE BATERIJE

Postavljanjem specijalnih kontejnera u marketima, foto radnjama, prodavbicama električnih i telekomunikacionih uređaja
Organizovanjem godišnjih sakupjačkih akcija sakupljanja u određenom terminu direktno iz domaćinstva
Postavljanjem specijalnih kontejnera u okviru reciklažnih dvorišta-ostrva
Organizovanjem sakupljačkih akcija u školama-vrtićima.

b) OTPADNO ULJE

Postavljenjem specijalnih kontejnera na reciklažnim dvorištima-ostrvima
Organizovanjem godišnjih sakupjačkih akcija sakupljanja u određenom terminu direktno iz domaćinstva

c) STARI LEKOVI

Postavljanjem specijalnih kontejnera u apotekama i zdravstvenim ustanovama
Organizovanjem godišnjih sakupjačkih akcija sakupljanja u određenom terminu direktno iz domaćinstva
Postavljanjem specijalnih kontejnera u okviru reciklažnih dvorišta-ostrva

d) AMBALAŽA OD KUCNE HEMIJE

Postavljenjem specijalnih kontejnera na reciklažnim dvorištima-ostrvima,
Selektovanjem u posebno obeleženim vrećama i orgaizovano prikupljanje jednom mesečno u tačno naznačenom terminu

e) AMBALAŽA I OSTACI OD BOJA, LAKOVA, RASTVARAČA

Postavljenjem specijalnih kontejnera na reciklažnim dvorištima-ostrvima
Selektovanjem u posebno obeleženim većama i orgaizovano prikupljanje jednom mesečno u tačno naznačenom terminu

f) AMBALAŽA I OSTACI HEMIJSKIH PREPARATA ZA VRT

Postavljenjem specijalnih kontejnera na reciklažnim dvorištima-ostrvima
Predaja u poljoprivrednim apotekama
Selektovanjem u posebno obeleženim većama i orgaizovano prikupljanje jednom mesečno u tačno naznačenom terminu

g) MALI KUĆNI APARATI I SIJALICE SA ŽIVOM

Postavljanjem specijalnih kontejnera na prodjanim mestima ektričnih i telekomunikacionih uređaja
Organizovanjem godišnjih sakupjačkih akcija sakupljanja u određenom terminu direktno iz domaćinstva
Postavljanjem specijalnih kontejnera u okviru reciklažnih dvorišta-ostrva

10. Ko po Vašem mišljenju treba da finansira odlaganje i zbrinjavanje opasnog kućnog otpada?

Građani u okviru naknade za zbrinjavanje komunalnog otpada
Lokalna samouprava (Opština)
Država
Uvoznici, proizvođači
neko drugi

11. Mislite li da ste dovoljno informisani o opasnom kućnom otpadu?

Da
Ne
Ne znam

12. Putem čega se najbolje informišete?

Štampa
Televizija
Radio
Internet


"Ovaj projekat se realizuje uz podršku programa SECTOR koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC).
Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)
"


separator

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

separator

Podržavaju nas:

ministarstvoocistimo srbiju
skgofutura Miteco